Všeobecné obchodní podmínky

Článek I. Základní ustanovení

 1. Moravská plynárenská s.r.o. se sídlem Křižíkova 2697/70, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 93589, IČO: 05099951 jako dodavatel zemního plynu a elektřiny, je v rozsahu udělených licencí oprávněna dodávat zemní plyn a elektřinu a vydává dle příslušné právní úpravy tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).
 2. Poskytování sdružených služeb dodávky elektrické energie a sdružených služeb dodávky zemního plynu se mezi účastníky řídí uzavřenou Smlouvou o sdružených službách dodávky pro elektřinu a/nebo plyn (dále jen „Smlouva“), těmito VOP“ a aktuálním ceníkem, jakož i ceníkem poplatků. Název pro elektrickou energii je též „elektřina nebo komodita“, název pro zemní plyn je též „ plyn nebo komodita“.
 3. VOP upřesňují obecnou úpravu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění novely, občanského zákoníku, zákona č. 458/2000 Sb., ve znění novel o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (dále jen „energetický zákon“) a příslušných souvisejících právních předpisů a technických norem. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP, jsou-li tyto v rozporu.

Článek II. Předmět smlouvy

 1. Na základě uzavřené Smlouvy se Dodavatel se zavazuje: a) dodat sjednané množství komodity do odběrného/ých místa/míst Zákazníka sjednaných ve smlouvě v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy, b) převést vlastnické právo k dodané komoditě na Zákazníka; c) zajistit na vlastní jméno a vlastní účet související službu v elektroenergetice a/nebo v plynárenství, zejména převzít za Zákazníka odpovědnost za odchylku v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku dle příslušných právních předpisů; tato povinnost Dodavatele nezavazuje v případě souběžné dodávky více dodavatelů do odběrného místa Zákazníka, d) po dohodě se Zákazníkem spravovat bezúplatně jeho odběrné místo a Zákazník se zavazuje dodanou komoditu ve sjednaném množství a stanovené kvalitě a) odebrat, b) převzít do svého vlastnictví, c) zaplatit dohodnutou konečnou cenu. V případě, že Smlouva nestanoví produktovou řadu, má se za to, že účastníci smluvili produktovou řadu „standard“.
 2. Smlouva mezi Zákazníkem a Dodavatelem může být uzavřena i jinak než v písemné podobě. Smlouva v písemné podobě je uzavřena okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva uzavřená v jiné než písemné formě je uzavřena ve smyslu ust. § 1725 občanského zákoníku, jakmile si strany sjednají její obsah. Reklama v jakékoli formě není návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2. občanského zákoníku.
 3. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě, předá Zákazník Dodavateli vyplněný a řádně podepsaný formulář Smlouvy. Jedno vyhotovení vyplněného formuláře s podpisem dodavatele obdrží Zákazník zpět. Shora popsaný postup se však nevztahuje na Smlouvu sjednanou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku – internetu, kdy Zákazník vyplní v softwarovém prostředí veškerou formulářovou smluvní dokumentaci. Konečné znění Smlouvy potvrdí Zákazník zadáním autorizačního kódu, který mu bude vygenerován a odeslán sms zprávou na jím určené telefonní číslo. Zadáním autorizačního kódu a kliknutím na tlačítko odeslat/souhlasím přijme Zákazník sjednané smluvní podmínky a uzavře Smlouvu. Shora popsané postupy se nevztahují rovněž na Smlouvy sjednané prostřednictvím prostředku komunikace na dálku - telefonu, kdy Dodavatel sdělí v rozhovoru Zákazníkovi údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a neprodleně mu zašle na jím udanou adresu potvrzení o uzavření Smlouvy. Pokud však prostředek komunikace na
 4. dálku – telefon neumožňuje poskytnout Zákazníkovi všechny údaje, obdrží Zákazník alespoň údaje podle § 1811 odst. 2 písm. a), b), c) a g) a údaje podle § 1820 odst. 1. písm. b), c) a h). Ostatní údaje sdělí Dodavatel Zákazníkovi v textové podobě nejpozději do zahájení dodávky sjednané komodity. Rovněž tak se nevztahují shora popsané postupy pro uzavření Smlouvy prostřednictvím tabletu, kdy Zákazník svým podpisem potvrdí v softwarovém prostředí formulářovou dokumentaci, která je mu následně Dodavatelem odeslána buď v elektronické podobě na jím určenou e-mailovou adresu nebo v listinné podobě na jím určenou doručovací adresu.
 5. Uzavřením Smlouvy Zákazník výslovně souhlasí, aby Dodavatel uzavřel s příslušným provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) smlouvy zahrnující distribuci elektřiny a/nebo distribuci zemního plynu do příslušného odběrného/ých místa/míst, jakož i smlouvy o připojení odběrného/ých místa/míst (dále též „OM“) a za tímto účelem se Zákazník zavazuje udělit Dodavateli plnou moc ke všem souvisejícím jednáním.
 6. Pro účely Smlouvy a VOP jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu s energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy a souvisejícími právními předpisy (cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu [dále jen „ERÚ“], technickými normami apod.). Společný název pro Dodavatele a Zákazníka je „účastníci“ a jednotlivě „účastník“.
 7. Změna sjednaných smluvních podmínek může být sjednána po předchozí dohodě smluvních stran i jinou než písemnou formou.
 8. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo na dobu určitou dle sjednané doby ve Smlouvě, a to na 2, 3 nebo 5 let. V případě, že ve Smlouvě není uvedena doba, na kterou se uzavírá, má se za to, že je uzavřena na dobu 3 let. Ve výjimečném případě lze po vzájemné dohodě účastníků uzavřít též Smlouvu na individuální dobu trvání. Doba, na kterou se Smlouva sjednává, začíná prvním dnem zahájení dodávek.
 9. V případě, že Dodavatel uhradí za Zákazníka jakýkoli poplatek či náklady za účelem pro Zákazníka bezplatné změny dodavatele, a Smlouva, na základě níž k této změně dodavatele došlo, bude z jakéhokoli důvodu ukončena před uplynutím sjednané doby určité, je Zákazník povinen uhradit, resp. vrátit Dodavateli i veškeré takto vynaložené náklady, a to v poměrné výši dle poměru počtu měsíců skutečné a sjednané doby trvání smlouvy.

Článek III. Dodací podmínky

 1. Zahájením dodávky komodity nabývá Smlouva účinnosti. Dodávka a odběr komodity se považuje za zahájenou prvním dnem uskutečnění dodávek a odběru, a to v 06:00 hodin SEČ (zemní plyn), v 00:00 hodin SEČ (elektřina).
 2. Dodavatel zahájí dodávku komodity do každého odběrného místa Zákazníka po provedení všech úkonů (vč. úkonů PDS) nezbytných k zahájení dodávky, pokud Zákazník splnil všechny podmínky a poté, co odběrné místo Zákazníka odpojeno od dodávek realizovaných stávajícím dodavatelem komodity, nejedná-li se o první připojení zákazníka.
 3. Dodávka komodity se uskutečňuje z distribuční sítě PDS dle smlouvy o připojení, kterou Zákazník uzavřel s PDS v souladu s Pravidly provozování distribuční soustavy a Podmínkami distribuce komodity vydanými příslušnými PDS.
 4. Dodávka komodity je splněna jejím přechodem přes měřicí zařízení, kterým je měřena, do odběrného zařízení zákazníka. Měření dodávky komodity, vyhodnocení a předávání výsledků měření zajišťuje PDS v souladu s energetickým zákonem a dle příslušných právních předpisů.
 5. Měření dodávek plynu, včetně vyhodnocování a předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky plynu, je zajišťováno PDS podle příslušného právního předpisu. Naměřený objem plynu je přepočítáván dle TPG 902 01 na vztažné podmínky. Takto přepočtené dodané množství plynu se dále přepočítává na energii vyjádřenou v kWh.
 6. Dodavatel a Zákazník se zavazují při plnění smlouvy postupovat v souladu s těmito VOP, dále platnými Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného PDS, Podmínkami distribuce komodit, právními předpisy i technickými normami ČSN a ČSN EN.

Článek IV. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo:
  1. na řádnou dodávku komodity v souladu se Smlouvou,
  2. na přezkoušení měřidla v případě, že má pochybnosti o správnosti měřených údajů nebo zjistí-li na měřidle závadu či poškození; v případě že na měřidle nebude zjištěna závada, náklady na přezkoušení měřidla jdou k tíži Zákazníka,
  3. na reklamaci dle čl. VIII. těchto VOP.
 2. Zákazník je povinen:
  1. poskytnout Dodavateli před uzavřením Smlouvy úplné a pravdivé informace,
  2. udělit na žádost Dodavatele plnou moc ke všem jednáním směřujícím k zajištění dodávek komodity,
  3. umožnit Dodavateli proces změny dodavatele v příslušném termínu,
  4. uhradit Dodavateli řádně a včas cenu za dodávku komodity a poskytnutých služeb,
  5. zajistit přístup PDS k měřidlu na každém odběrném místě za účelem provedení kontroly, odečtu, oprav, údržby, výměny či odebrání měřidla, a to rovněž při ukončení odběru nebo přerušení dodávky komodit. Neumožní-li Zákazník v předem oznámené době odečtu přístup k měřidlu a nesdělí-li ověřitelné údaje o naměřeném množství komodity do 3 dnů od doručení výzvy k nahlášení stavu měřidla, vyúčtuje Dodavatel spotřebu komodity podle spotřeby z minulého srovnatelného období nebo výpočtem podle počtu, druhu a příkonu nainstalovaných spotřebičů v souladu s ustanoveními právních předpisů. Stejným způsobem je Dodavatel oprávněn vyúčtovat spotřebu komodity v případě poruchy měřidla. Zákazník je povinen Dodavatele nebo PDS o poruše měřidla písemně vyrozumět bezodkladně po zjištění takové poruchy. Odečet je prováděn zpravidla jednou za fakturační období,
  6. odebírat komoditu za dohodnutých podmínek pouze přes měřidlo, které připojil PDS nebo jím pověřená osoba. Zákazník nesmí s měřidlem jakkoli manipulovat, do měřidla jakkoli zasahovat či porušit jištění (plombu),
  7. udržovat svá odběrná zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku komodity tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstranit,
  8. v případě, že Zákazník požaduje dodávku komodity osvobozené od daně z této komodity dle zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejného rozpočtu a je držitelem oprávnění k nabytí této komodity osvobozené od této daně, jak stanovuje příslušný právní předpis, musí tuto skutečnost doložit způsobem stanoveným příslušným právním předpisem doložit Dodavateli. Pokud Zákazník takto nabytou komoditu osvobozenou od daně z této komodity nebo její část užívá pro jiné účely, než stanoví příslušný právní předpis pro její osvobození, případně nabude komoditu bez daně z jiného důvodu, je povinen tuto odebranou komoditu příslušnému správci daně přiznat a zaplatit daň stanovenou příslušným právním předpisem (resp. postupovat způsobem stanoveným tímto právním předpisem),
  9. v případě, kdy Zákazník pozbude oprávnění nabývat komoditu osvobozenou od daně z této komodity, případně dojde k jeho změně, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit písemně Dodavateli; Zákazník odpovídá Dodavateli za jakékoliv porušení povinnosti stanovené právními předpisy v souvislosti s nabytím a užitím komodity osvobozené od daně z této komodity, Zákazník uhradí Dodavateli škodu, vzniklou zákazníkovým porušením příslušného právního předpisu upravujícím daňové povinnosti v souvislosti s dodávkou komodity a neoznámením Dodavateli pozbytí nebo změnu oprávnění nabývat komoditu osvobozenou od daně z této komodity,
  10. v případě, že je Zákazník z kategorie maloodběratel, informovat Dodavatele o použití plynu k jiným účelům než pro výrobu tepla s výjimkou případů, kdy tak učinil již při uzavření Smlouvy, a dále pak o všech změnách a nastalých skutečnostech na jeho straně, které mají nebo mohou mít vliv na povinnost placení daně ze zemního plynu dle zák. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejného rozpočtu Dodavatel je povinen zohlednit rozhodné skutečnosti až od okamžiku doručení oznámení ze strany Zákazníka,

Článek V. Práva a povinnosti Dodavatele

 1. Dodavatel má právo:
  1. na řádné a včasné zaplacení dodávky sjednané komodity,
  2. ukončit nebo přerušit dodávku komodity z důvodů uvedených v čl. VI. těchto VOP,
  3. na zaplacení Smluvní pokuty při porušení povinností sjednané touto Smlouvou.
 2. Dodavatel je povinen:
  1. dodávat sjednané množství komodity do odběrných míst Zákazníka sjednaných ve Smlouvě v kvalitě stanovené příslušnými právními předpisy,
  2. převzít za zákazníka odpovědnost za odchylku v režimu přenesení odpovědnosti za odchylku dle příslušných právních předpisů, s výjimkou souběžné dodávky více dodavatelů do odběrného místa Zákazníka,
  3. zajistit výměnu a přezkoušení měřidla na základě písemné žádosti Zákazníka v případě specifikovaném v čl. IV., odst. 1., písm.b),
  4. zaslat Zákazníkovi fakturu s vyúčtováním spotřeby komodity po ukončení fakturačního období či v případě ukončení Smlouvy.

Článek VI. Přerušení a ukončení dodávky, odstoupení, výpověď

 1. Přerušením dodávky se rozumí odpojení odběrného místa od distribuční sítě na určitou dobu, aniž dojde k ukončení smluvního vztahu.
 2. Ukončením dodávky se rozumí odpojení odběrného místa od distribuční sítě a ukončení smluvního vztahu.
 3. Dodavatel má právo přerušit dodávku komodity do odběrného místa nebo odběrných míst Zákazníka v případě neoprávněného odběru dle příslušných ustanovení energetického zákona.
 4. Dodavatel může přerušit nebo ukončit dodávku komodity v případech, kdy je možné odstoupit od smlouvy, a to v kterémkoli odběrném/ých místě/místech Zákazníka dle svého uvážení. Náklady spojené s přerušením a obnovením dodávky komodit hradí Zákazník dle platného ceníku poplatků vydaného Dodavatelem na základě kalkulace nákladů na odpojení jednoho odběrného místa.
 5. Přerušení nebo ukončení dodávky komodity není Zákazník oprávněn bránit, jinak nese odpovědnost za náklady a škody v důsledku toho vzniklé.
 6. Při přerušení nebo ukončení dodávky komodity nevzniká Zákazníkovi právo na náhradu škody a/nebo ušlého zisku. Přerušení nebo ukončení dodávky komodity z důvodu neoprávněného odběru bude provedeno bezprostředně po jeho zjištění, nebude-li se zákazníkem dohodnuto jinak. Dodavatel oznámí přerušení nebo ukončení dodávky komodity příslušnému PDS.
 7. Dodávku komodity je dále oprávněn ukončit nebo přerušit také příslušný PDS při výkonu svých práv a povinností v případech stanovených energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy a za splnění podmínek v nich uvedených. V těchto případech nemá Zákazník právo na náhradu škody.
 8. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení povinností ze strany Dodavatele. Za podstatné porušení povinností Dodavatelem se považuje zejména: a) bezdůvodné neposkytování nebo nezajištění dodávek komodity, nebo b) prodlení se zaplacením splatného závazku vůči Zákazníkovi i po marném uplynutí dodatečné 14 denní lhůty ke splnění závazku počítané ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení, nebo c) podstatné porušení smluvních povinností zvlášť specifikovaných ve Smlouvě, VOP nebo v platných právních předpisech.
 9. Pokud byla Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo distančním způsobem, je Zákazník - spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy je třeba uplatnit písemně na korespondenční adrese Dodavatele.
 10. Dodavatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy – a ukončit dodávku: a) v případě porušení povinností zákazníka stanovených v čl. IV. odst. 2. těchto VOP, b) v případě podstatného porušení jiných než platebních povinností ze smlouvy ze strany Zákazníka, c) v případech, kdy je Zákazník v prodlení se zaplacením peněžitého závazku vůči Dodavateli ze smlouvy o více než 14 dnů; d) v případech opakovaného prodlení se zaplacením peněžitého závazku vůči Dodavateli, nebo e) v případě, že Zákazník užívá k odběru odběrná zařízení neodpovídající příslušné distribuční sazbě.
 11. Každý účastník je oprávněn od Smlouvy odstoupit, je-li pravomocně rozhodnuto o úpadku druhého účastníka.
 12. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhému účastníku nebo pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení druhému účastníku. V případě odstoupení od Smlouvy z důvodu uvedeného v bodě 11. tohoto článku je účastník povinen doručit písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy též insolvenčnímu správci druhého účastníka.
 13. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, lze ji jednostranně písemně vypovědět kterýmkoliv účastníkem Smlouvy s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníkovi.
 14. V případě Smlouvy, kterou Zákazník – spotřebitel uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele při změně dodavatele, je Zákazník oprávněn vypovědět Smlouvu ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky komodity. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána Dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 15. Pokud je Smlouva uzavřena na dobu určitou a Zákazník ve lhůtě nejdříve 4 kalendářní měsíce a nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, neoznámí písemně dodavateli, že trvá na jejím ukončení, Smlouva se automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla uzavřena, a to i opakovaně; v případě Smlouvy s individuální dobou trvání se Smlouva automaticky prodlužuje o jeden rok, a to i opakovaně.
 16. V případě porušení smluvních podmínek, které má za následek předčasné ukončení sjednaného smluvního vztahu, je Zákazníkovi účtována smluvní pokuta. Smluvní pokuta je stanovena pro zákazníka segmentu Domácnost za každé odběrné místo 8.000,- Kč a dále pak za každý i započatý měsíc zbývající do konce sjednané doby trvání Smlouvy 500,- Kč. Pro zákazníka ze segmentu Podnikatel se za každé odběrné místo sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč a dále pak za každý i započatý měsíc zbývající do konce sjednané doby trvání Smlouvy částka ve výši 500,- Kč. Pro zákazníka v segmentu Podnikatel s předpokládanou roční spotřebou vyšší 20MWh se připočítává ke smluvní pokutě součin nespotřebované části ekvivalentu roční spotřeby dodávky za období do řádného ukončení smlouvy daného odběrného místa v MWh zadaného v informačním systému OTE a jednotkové ceny za elektřinu/ceny za plyn platné v době porušení Smlouvy. Za období do řádného ukončení smlouvy se pro tento účel považuje u smlouvy na dobu určitou počet měsíců zbývajících do uplynutí sjednané doby trvání smlouvy a u smlouvy na dobu neurčitou období 6 měsíců. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na odstoupení od smlouvy ani nárok dodavatele na náhradu škody v plné výši.
 17. Zákazník je oprávněn ukončit Smlouvu, resp. smlouva končí bez jakékoliv sankce zejména v těchto případech: a) v případě, že zákazník za ukončované odběrné místo v důsledku změny bydliště či sídla nebo prodeje nemovitosti uzavře smlouvu na odběrné místo v novém bydlišti, sídle či nemovitosti a odběr v tomto novém odběrném místě bude ročně činit minimálně výši ekvivalentu roční spotřeby dodávky původnímu zákazníkovi v každém dotčeném odběrném místě zadaného v informačním systému OTE a smlouva bude uzavřena minimálně na stejnou dobu trvání původní (ukončené) smlouvy, nebo b) v případě, že zákazník zajistí, že nový vlastník dotčeného odběrného místa uzavře s dodavatelem novou smlouvu na toto odběrné místo a odběr v tomto odběrném místě bude ročně činit minimálně výši ekvivalentu roční spotřeby dodávky původnímu zákazníkovi v každém takto dotčeném odběrném místě zadaného v informačním systému OTE a smlouva bude uzavřena minimálně na stejnou dobu trvání původní (ukončené) smlouvy.
 18. V případě úmrtí Zákazníka odběrné místo zůstane připojeno, závazky vyplývající ze Smlouvy nezanikají a jsou předmětem dědického řízení.
 19. Opustí-li Zákazník odběrné místo bez ukončení smluvního vztahu, je povinen uhradit cenu za služby Dodavatele (zejména, nikoli však výhradně dodávku komodit) až do doby řádného ukončení smlouvy. Pokud je Smlouva řádně ukončena, ale zákazník neumožní přístup k měřícímu zařízení, je smlouva účinná až do skutečné demontáže měřícího zařízení nebo do provedení řádného odečtu měřícího zařízení a Zákazník je povinen zaplatit za služby Dodavatele (zejména, nikoli však výhradně dodávku komodity) až do doby skutečné demontáže, popř. do provedení řádného odečtu.
 20. Změna odběratele v daném odběrném místě bez přerušení dodávky je podmíněna řádným ukončením předchozího smluvního vztahu. Především je taková změna pak podmíněna vyrovnáním veškerých závazků Zákazníka vůči dodavateli.
 21. Dodávka komodity je vždy ukončena provedením odečtu, který zajišťuje PDS dle zvláštního právního předpisu, v požadovaném termínu, není-li dohodnuto jinak. Zákazník je povinen zaplatit cenu dodávané komodity do ukončení dodávky.
 22. Dodavatel je povinen ukončení Smlouvy ohlásit příslušnému PDS.
 23. Zákazník je povinen umožnit příslušnému PDS demontáž měřícího zařízení. V případně nesplnění této povinnosti je Zákazník povinen zaplatit Dodavateli poplatek dle aktuálního ceníku poplatků.

Článek VII. Cenové a platební podmínky

 1. Konečná cena dodávky zemního plynu je tvořena dvěma složkami – částí regulovanou a částí neregulovanou. Regulovanou část konečné ceny dodávky zemního plynu stanoví ERÚ cenovým rozhodnutím a jedná se o cenu za distribuci, tvořenou složkou variabilní, která závisí na množství odebraného plynu a složkou stálou, která je tvořena stálým měsíčním platem nebo cenou za rezervovanou distribuční kapacitu (dále jen „cena za distribuci plynu“). Další regulovanou cenou je cena za služby operátora trhu s elektřinou a plynem, OTE, a.s. (dále jen „OTE“). Neregulovanou část ceny dodávky plynu tvoří cena plynu, tj. cena za odebranou měrnou jednotku plynu (MWh), včetně služeb obchodu (dále jen „cena za plyn“). Cena za plyn je vydávána v ceníku dodavatele platném v době plnění a konkrétní cena bude stanovena na základě smluvené produktové řady. Cena za distribuci plynu, cena za služby OTE a cena za plyn jsou také dále společně označovány jako „cena za dodávku plynu“ nebo „cena za dodávku komodity“.
 2. Konečná cena dodávky elektřiny je tvořena dvěma složkami – částí regulovanou a částí neregulovanou. Regulovanou část konečné ceny dodávky elektřiny stanoví ERÚ cenovým rozhodnutím a jedná se o cenu za regulovanou platbu za distribuci, regulovanou platbu za rezervovanou kapacitu, cenu za systémové služby, cenu za podporu výkupu elektřiny a cenu za činnost zúčtování OTE, jakož i souvisejících služeb (dále jen „cena za distribuci elektřiny“) a pevnou cenou silové elektřiny za měsíc. Neregulovanou část ceny dodávky elektřiny tvoří cena za odebranou měrnou jednotku elektřiny (MWh), vč. služeb obchodu (dále jen „cena za elektřinu“). Cena za elektřinu je vydána v aktuálně platném ceníku dodavatele a konkrétní cena bude stanovena na základě smluvené produktové řady. Cena za distribuci elektřiny a cena za elektřinu jsou také společně označovány jako „cena za dodávku elektřiny“ nebo „cena za dodávku komodity“.
 3. K ceně uvedené v článku VII. odstavce 1. těchto VOP se připočítává daň ze zemního plynu, daň z přidané hodnoty, jakož i další případné daně a poplatky, stanovené příslušným právním předpisem, a to ve výši a způsobem, jak stanoví příslušný právní předpis stanovující takovouto daň nebo poplatek. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Případné změny daňových sazeb budou do ceníku promítnuty a tato skutečnost se nepovažuje za změnu ceníku dodavatelem dle ustanovení článku X. těchto VOP.
 4. K ceně uvedené v článku VII. odst. 2 těchto VOP se připočítává daň z elektřiny, daň z přidané hodnoty, jakož i další případné daně a poplatky, stanovené příslušným právním předpisem, a to ve výši a způsobem, jak stanoví příslušný právní předpis stanovující takovouto daň nebo poplatek. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Případné změny daňových sazeb budou do ceníku promítnuty a tato skutečnost se nepovažuje za změnu ceníku dodavatelem dle ustanovení článku X. těchto VOP.
 5. Cenu za elektřinu a cenu za plyn stanoví Dodavatel ve svém ceníku; změny cen je Dodavatel oprávněn provádět v souladu se zněním VOP.
 6. Dodavatel je oprávněn poskytovat též individuální ceny za dodávku komodit, kvalitu služeb a úroveň péče, a to v závislosti na splnění objektivních kritérií, například na objemu poskytovaných služeb.
 7. V průběhu zúčtovacího období platí Zákazník Dodavateli pravidelné zálohy; jejich výše a četnost je upravena ve Smlouvě nebo platebním kalendářem (rozpisem záloh). V případě, že výše záloh není ve Smlouvě výslovně sjednána nebo je sjednána neúměrně k předpokládané spotřebě zjištěné z informačního systému Operátora trhu, je Dodavatel oprávněn určit výši záloh přiměřeně k ceně výši předpokládané spotřeby komodity Zákazníkem a současně k ceně za distribuční služby. Není-li dohodnuto jinak, jsou zálohy splatné ve lhůtách uvedených v platebním kalendáři, oznámení o zálohách nebo vyúčtování. Není-li dohodnuto či Zákazníkovi oznámeno jinak, jsou zálohy splatné k 15. dni příslušného měsíce. Dodavatel je oprávněn s ohledem na změny ceny za dodávku komodity nebo při nedodržování smluveného způsobu placení závazků Zákazníkem, počet a splatnost záloh měnit tzv. oznámením o zálohách nebo platebním kalendářem, případně může Dodavatel též požadovat, a to i opakovaně, složení jistiny na budoucí dodávku komodity, a to až do výše tří měsíčních záloh sjednaných Smlouvou nebo určených platebním kalendářem. Složená jistina může být Dodavatelem použita na úhradu kteréhokoliv splatného závazku Zákazníka vůči dodavateli a bude vyúčtována nejpozději při ukončení Smlouvy.
 8. Zákazníkem zaplacené zálohy budou vypořádány v příslušné zúčtovací faktuře. Dodavatel pravidelně provádí vyhodnocení dodávky komodity a její vyúčtování po uplynutí fakturačního období. Délka fakturačního období činí zpravidla 12 měsíců, tj. doba mezi pravidelnými odečty. Neumožnil-li zákazník PDS přístup k měřícímu zařízení za účelem provedení odečtu nebo nebyl-li odečet proveden z jiného důvodu, je Dodavatel oprávněn určit množství dodané komodity dle množství dodaného ve srovnatelném období, není-li právním předpisem stanoveno jinak, případně nedojde-li k určení množství dodané komodity dohodou smluvních stran. Takto postupuje Dodavatel i v případě, kdy nebyl proveden odečet při změně ceny.
 9. Vyúčtování provádí Dodavatel daňovým dokladem (dále jen „faktura“), který obsahuje náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH. Toto vyúčtování provádí Dodavatel po ukončení fakturačního období pro každé OM nebo při ukončení smluvního vztahu, jakož i v případě přerušení dodávky komodity v důsledku porušení Smlouvy Zákazníkem.
 10. Fakturu odešle Dodavatel Zákazníkovi neprodleně po jejím vystavení na sjednanou korespondenční adresu dle Smlouvy. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího vystavení. Zákazník je povinen při platbách ve prospěch Dodavatele používat variabilní symboly stanovené Dodavatelem; platba zaplacená pod nesprávným variabilním symbolem bude považována za neuhrazenou až do doby, dokud Zákazník neobjasní Dodavateli její účel. Vznikne-li Zákazníkovi za zúčtovací období přeplatek do výše 5 000,- Kč, vrátí jej Dodavatel nejpozději do doby splatnosti faktury, a to ve prospěch účtu, který Zákazník uvedl ve Smlouvě, popř. na účet oznámený Zákazníkem nebo poštovní poukázkou typu B. Za den vrácení přeplatku je považován den podání příkazu bance Dodavatele nebo podacího dokladu poštovní poukázky typu B České poště, s.p. V případě, že má Dodavatel vůči Zákazníkovi splatnou pohledávku, vzniklou z jakéhokoli právního důvodu, je Dodavatel oprávněn použít přeplatek vyúčtování, jenž vznikl na straně Zákazníka, k jednostrannému započtení proti jeho splatné pohledávce vůči Zákazníkovi. O této skutečnosti Dodavatel Zákazníka písemně vyrozumí. Přeplatek nad výši 5 000,- Kč nemusí být Zákazníkovi vrácen a může být převeden na následující fakturační období.
 11. Faktura vystavená prostředky hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis dodavatele.
 12. Dodavatel je oprávněn Zákazníkovi vystavit sdruženou fakturu za všechny sjednané služby a dodávky, které Zákazníkovi poskytl na základě všech Smluv uzavřených mezi Dodavatelem a Zákazníkem.
 13. Ostatní případné platby dle Smlouvy (např. smluvní pokuty, deaktivační poplatek, náhrada škody, úroky z prodlení, poplatky dle ceníku poplatků) budou vyúčtovány samostatnou fakturou, pokud nebudou vyúčtovány v rámci ročního nebo konečného vyúčtování. Samostatná faktura je splatná do 14 dnů od jejího vystavení (konkrétní den splatnosti bude uveden na samostatné faktuře), není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
 14. Všechny platby dle Smlouvy se provádějí způsobem dohodnutým ve smlouvě; číslo účtu, variabilní symbol, popř. další platební údaje jsou uvedeny v příslušné faktuře; všechny platby se provádějí bezhotovostně v měně CZK, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
 15. Závazek k zaplacení je splněn řádným a včasným připsáním celé částky na účet Dodavatele nejpozději však v termínu splatnosti. Připadne-li poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.
 16. Případné neidentifikované platby poukázané Zákazníkem na bankovní účet Dodavatele nebo i přeplatky z vyúčtování může Dodavatel započíst na kteroukoliv svoji splatnou pohledávku nebo zálohu vyměřenou Zákazníkovi oznámením o zálohách nebo platebním kalendářem. Přeplatky po započtení vyšší než 1 000 Kč vrátí Dodavatel Zákazníkovi na jeho účet, popř. poštovní poukázkou, do konce následujícího kalendářního měsíce po měsíci, kdy bylo vystaveno vyúčtování, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Přeplatek po započtení nepřevyšující 1 000 Kč dodavatel nevrací a převádí jej do následujícího fakturačního období. V případě, že zákazník požaduje vrácení přeplatku poštovní poukázkou, jdou náklady na poštovní poplatky k tíži zákazníka.
 17. V případě platby inkasem z účtu Zákazníka tento souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn vyúčtovanou částku inkasovat kdykoli po vystavení faktury. Pokud inkasní platba neproběhne z důvodu na straně Zákazníka či peněžního ústavu, není tím dotčena povinnost Zákazníka uhradit vyúčtování, zálohovou platbu či jakoukoli další pohledávku Dodavatele, a to ve lhůtě splatnosti. Za neprovedení inkasa z účtu zákazníka je zodpovědný zákazník, pokud nebude prokázáno, že je za toto neprovedení inkasa zodpovědný dodavatel.
 18. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu dle této Smlouvy, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi – spotřebiteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních předpisů a Zákazníkovi, který není v postavení spotřebitele smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% denně.
 19. V případě prodlení Zákazníka s plněním peněžitého závazku dle Smlouvy je Dodavatel oprávněn zvýšit cenu za dodávku komodity o 0,1% z dohodnuté ceny za dodávku komodity za každé jednotlivé prodlení Zákazníka, přičemž toto zvýšení bude účinné po celou dobu trvání smlouvy; toto zvýšení je možné provést i opakovaně.
 20. Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli smluvní poplatek dle platného ceníku poplatků za každou písemnou (listinnou) a/nebo telefonickou (hlasovou) upomínku a/nebo upomínku zaslanou prostřednictvím textové zprávy SMS a/nebo upomínku zaslanou prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) a/nebo upomínku zaslanou prostřednictvím datových schránek provozovaných Českou poštou, s.p., je-li zákazník právnická osoba a/nebo upomínku sdělenou zákazníkovi prostřednictvím zákaznického profilu na webovém portálu dodavatele, za každé jednotlivé porušení povinnosti sjednané ve Smlouvě nebo ve VOP.
 21. Zákazník je povinen uhradit Dodavateli veškeré poplatky dle aktuálního ceníku poplatků zveřejněného na jeho webových stránkách.
 22. Ujednání o smluvních pokutách nemá vliv na samostatný nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody, úrok z prodlení či ušlý zisk. Pro výpočet ušlého zisku se má za to, že ušlý zisk činní 500 Kč bez DPH z každé MWh, přičemž počet MWh se vypočítá z předpokládané spotřeby do řádného ukončení smlouvy sjednané na dobu určitou. Předpokládaná spotřeba se vypočte tak, že se stanoví ze systému OTE měsíční průměr spotřebovaný zákazníkem ode dne zahájení dodávek u dodavatele a tento měsíční průměr se vynásobí počtem měsíců zbývajících do dne, kdy měla být smlouva v případě smlouvy na dobu určitou ukončena (počínaje od měsíce následujícího po ukončení dodávek a konče na konci měsíce, ve kterém měla být smlouva na dobu určitou ukončena).
 23. Zákazník bere na vědomí, že veškeré náklady spojené s uplatněním případné pohledávky, kterou by za ním dodavatel evidoval z titulu poskytování dodávek komodit, jdou k tíži zákazníka a považují se za příslušenství předmětné pohledávky dodavatele. Zákazník bere na vědomí, že za náklady spojené s uplatněním takové pohledávky se považují zejména soudní poplatky, odměna advokáta či notáře, náklady na zasílání upomínek a jiné upomínání zákazníka jakož i náklady vymáhání pohledávky.
 24. V případě odpojení odběrného místa bez řádného ukončení smluvního vztahu s dodavatelem bude Zákazníkovi vyúčtována Smlouvou sjednaná smluvní pokuta; pokud nebude smluvní pokuta ve vyúčtované výši a termínu splatnosti včas uhrazena , je dodavatel oprávněn odběrné místo připojit znovu, a to i opakovaně.

Článek VIII. Reklamace

 1. Zjistí-li kterýkoli z účastníků chyby nebo omyly při vyúčtování plateb dle smlouvy, vzniklé nesprávným odečtem měřidla, použitím nesprávné konstanty (násobitele) měřícího zařízení oproti skutečně technicky možné konstantě, chybou měřícího zařízení, použitím nesprávné ceny (sazby), početní nebo tiskovou chybou apod., má tento účastník nárok na vzájemné vypořádání s druhým účastníkem.
 2. Zjistí-li kterýkoli z účastníků některý z výše uvedených případů, předá druhému z účastníků písemnou výzvu k odstranění vady a k její nápravě (dále jen „reklamace“).
 3. Reklamace bude obsahovat zejména: a) číslo reklamované faktury vč. variabilního symbolu, b) identifikační číselný kód (EIC kód nebo EAN kód) a název odběrného místa, c) číslo měřidla a stav měřidla ke dni podání reklamace, d) odůvodnění reklamace, e) další důležité skutečnosti rozhodné pro posouzení reklamace, f ) označení reklamující smluvní strany, její podpis nebo podpis oprávněného zástupce.
 4. Reklamace vyúčtování plateb podle smlouvy musí být uplatněna nejpozději do 30 dnů ode dne splatnosti příslušného vyúčtování, v němž se reklamovaná skutečnost projevila; uplatněná reklamace nemá odkladný účinek na splatnost vyúčtovaných plateb.
 5. Dodavatel reklamaci prošetří a výsledek šetření oznámí Zákazníkovi ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy reklamaci obdržel; byla-li reklamace posouzena jako oprávněná, bude provedeno vzájemné vypořádání nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek IX. Doručování, řešení sporů

 1. Korespondence mezi smluvními stranami, jako např. faktury, upomínky, výzvy, žádosti o změnu smlouvy (dále jen „zpráva“) bude činěna v českém jazyce a bude předána osobně či zasílána dopisem nebo e- -mailem, popř. zprávou SMS na adresu, e-mailovou adresu či kontaktní číslo mobilního telefonu druhého účastníka uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách. Jakoukoliv změnu adresy je Zákazník povinen oznámit Dodavateli nejpozději do osmi dnů poté, kdy ke změně došlo.
 2. Zákazník tímto uděluje Dodavateli výslovný souhlas se zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv, urgencí a jiných sdělení ve věci této smlouvy a jejího plnění prostřednictvím elektronických prostředků, zejména prostřednictvím elektronické pošty na elektronický kontakt zákazníka (zpravidla na jeho adresu elektronické pošty), pokud zákazník má takovýto kontakt (adresu elektronické pošty) k dispozici. Tento souhlas se dále vztahuje i na zasílání obchodních sdělení v elektronické i v písemné formě ve věci dodávek komodity a souvisejících služeb dodavatelem zákazníkovi. Zákazníkovi přísluší právo odmítnout obchodní sdělení zasílaná elektronickou formou dle platných právních předpisů.
 3. Případné spory mezi smluvními stranami budou řešeny především vzájemným jednáním. Pokud nedojde ke smírnému vyřešení a rozhodování ve sporu přísluší ERÚ, bude spor předložen k rozhodnutí tomuto úřadu. V ostatních případech bude spor rozhodován obecným soudem, jehož místní příslušnost se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 4. V případě sporu mezi Dodavatelem a Zákazníkem – spotřebitelem, je zákazník tímto informován, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je ERÚ. Internetová adresa je www.eru.cz.

Článek X. Změny cen a VOP

 1. Dodavatel je oprávněn stanovit svým oznámením zvýšení ceny a/ nebo změny jiných smluvních podmínek. Oznámení zveřejní nejméně 30 dní přede dnem, kdy má zvýšení ceny a/nebo změna jiných smluvních podmínek nabýt účinnosti, prostřednictvím svých webových stránek www.moravskaplynarenska.cz a ve svých kontaktních místech. Dodavatel je oprávněn spojit oznámení o změně ceníku a/nebo VOP zákazníkovi i s jiným úkonem např. upozorněním na faktuře či oznámením o zálohách. V případě, že zákazník poskytne dodavateli emailovou adresu, tak i prostřednictvím emailu. Pokud změnu neoznámí dodavatel žádným z uvedených způsobů, oznámí změnu zákazníkovi písemně. Toto oznámení se pokládá za návrh zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a musí v něm být určeno datum, od něhož má ke změně dojít.
 2. V případě oznámení zvýšení ceny a/nebo změny jiných smluvních podmínek klientovi podle odst. 1. tohoto článku, je Zákazník oprávněn písemně odstoupit od smlouvy; odstoupení od smlouvy představuje smluvními stranami smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro vyjádření nesouhlasu se zvýšením ceny nebo jiných smluvních podmínek. Zároveň dodavatel zákazníka poučí o možnosti odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit může zákazník využít pouze do 10 dnů přede dnem nabytí účinnosti nových smluvních podmínek, příp. zvýšení cen dodavatele. V případě, že odstoupení nebude učiněno písemně nebo bude Dodavateli doručeno po uplynutí stanovené lhůty, je neplatné. V případě, že dodavatel neoznámí zvýšení cen nebo změnu jiných smluvních podmínek zákazníkovi, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.
 3. Odstoupení podle předcházejícího odstavce je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo odstoupení doručeno Dodavateli, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení není spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno dodavateli.
 4. V případě, že zákazník po uveřejnění oznámení dodavatelem neodstoupí způsobem dle tohoto článku, má se za to, že akceptoval návrh na zvýšení cen nebo změnu jiných smluvních podmínek, a je povinen platit dodavateli cenu dle nového ceníku, respektive plnit smlouvu dle nových smluvních podmínek, jež jsou pak pro smluvní strany závazné. To platí i v případě, že zákazník zaplatí cenu vypočtenou již dle nového ceníku, nebo pokud učiní vůči dodavateli jiné právní jednání představující akceptaci návrhu na zvýšení cen nebo změnu smluvních podmínek.
 5. Shora uvedené platí přiměřeně i pro změny Podmínek distribuce komodit učiněné PDS.
 6. Dodavatel a Zákazník se dohodli, že je Dodavatel oprávněn provést s okamžitou účinností jednostrannou změnu VOP bez možnosti odstoupení od Smlouvy: a) v případě změny ve prospěch Zákazníka, b) v případě změny formálního charakteru, která nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy, c) údajů, které jsou informačního charakteru a nejsou určeny dohodou smluvních stran, d) z důvodů zajištění souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 7. Zákazník je povinen se seznámit s novelizovaným Ceníkem a/nebo novelizovanými VOP.

Článek XI. Osobní údaje

 1. Zákazník – fyzická osoba poskytuje dodavateli dobrovolně své osobní údaje a podpisem smlouvy souhlasí s jejich shromažďováním a zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 2. Zákazník poskytuje zejména následující údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, doručovací adresu, adresu odběrného místa, číslo účtu, email, telefon, číslo občanského nebo jiného průkazu totožnosti.
 3. Dodavatel osobní údaje zpracovává a shromažďuje za účelem uzavření a plnění smlouvy, za účelem případného vymáhání nároků ze smlouvy vyplývajících a za účelem zpracování v rámci své obchodní činnosti také pro jiné produkty a služby.
 4. Osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetí osobě. Osobní údaje mohou být v rozsahu poskytnutých údajů poskytnuty za účelem nabídky a uzavírání dalších smluv pouze dceřiným společnostem, mateřské společnosti, nebo smluvním partnerům společnosti uvedených na stránkách www.moravskaplynarenska.cz
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze písemně prostřednictvím smlouvy a jsou následně zaneseny do počítačového systému dodavatele; v případě distančního uzavření smlouvy jsou osobní údaje zaneseny přímo do systému dodavatele, přičemž dodavatel přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze odpovědné osoby. Dodavatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti z tohoto zákona plynoucí.
 6. Souhlas zákazníka se zpracováním a uchováním osobních údajů je klientem poskytován na dobu trvání smlouvy a po dobu deseti let po datu úhrady posledního finančního závazku ze smlouvy. Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je dodavatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu zákazníkovi předat. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat dodavatele o vysvětlení či požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li dodavatel žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo).
 7. Zákazník prohlašuje, že byl informován, že má právo přístupu k osobním údajům, je oprávněn je opravit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po provozovateli či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Článek XII. Ostatní a závěrečná ustanovení

 1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám; účastník, který porušuje svou povinnost nebo který s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět nebo mohl vědět, že poruší svou povinnost ze smlouvy, je povinen oznámit druhému z účastníků povahu překážky, která mu brání nebo bude bránit v plnění povinností, a její důsledky; takové oznámení musí být podáno bez zbytečného odkladu poté, kdy se účastník o překážce dozvěděl nebo při náležité péči mohl dozvědět. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ujednáními účastníků ve smlouvě.
 2. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností v případech, kdy toto neplnění bylo výsledkem okolností vylučujících odpovědnost, zejména dle ust. § 2913 občanského zákoníku anebo za podmínek vyplývajících z energetického zákona; za okolnost vylučující odpovědnost je považována zejména překážka, která nastala po uzavření smlouvy nezávisle na vůli jednoho z účastníků a brání mu v plnění povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by tuto překážku nebo její následky odvrátil; jedná se také o havárie zařízení, zničení zařízení výbuchem, požárem, povodní, třetí osobou, vandalstvím, teroristickým útokem apod.
 3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe přebírají v souladu s § 1764 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Ani jedna ze smluvních stran tak nemá právo vůči druhé domáhat se obnovení jednání o smlouvě, dojde-li ke změně okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena.
 4. Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí občanským zákoníkem, energetickým zákonem a předpisy jej provádějícími, smlouvou, těmito VOP, Pravidly pro provozování distribuční soustavy a Podmínkami distribuce komodit vydanými příslušným PDS. Se všemi dokumenty byl zákazník seznámen a byly mu dány k dispozici; všechny dokumenty jsou taktéž k dispozici on-line na www.moravskaplynarenska. cz.
 5. Jestliže se některé ustanovení smlouvy nebo VOP stane neúčinným nebo neplatným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy a VOP, ledaže by tato ustanovení byla vzájemně neoddělitelná. Účastníci se v tomto případě zavazují nahradit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného; toto nahrazení může proběhnout i prostřednictvím jednostranné změny VOP, je-li to z povahy věci možné. Do doby nahrazení dle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
 6. Zákazník se zavazuje oznámit dodavateli změny týkající se skutečností uvedených ve smlouvě a změny ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků z této smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů od okamžiku, kdy nastaly. Zejména je povinen oznámit a doložit svůj vstup do likvidace či oznámit zahájení insolvenčního řízení apod.
 7. Pokud je za zákazníka jakožto zmocnitele při uzavírání, změně nebo ukončování smlouvy činěno jednání na základě plné moci, může dodavatel požadovat úředně ověřený podpis zmocnitele.
 8. Dodavatel je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých pohledávek za zákazníkem.
 9. VOP jsou platné a účinné ode dne 1.11.2019 a vztahují se na všechny Smlouvy a Dodatky uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem od tohoto data.
 10. Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie zveřejněný v souladu s ust. § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění je zveřejněn na internetových stránkách Dodavatele www.moravskaplynarenska.cz.
 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s okolnostmi a možnými dopady způsobenými stavem nouze, který vznikl v elektrizační soustavě ; především se jedná o škody způsobené nedostatkem komodity ohrožením životů a škodami na majetku fyzických a právnických osob. Ohledně stavu nouze (dále rovněž „SN“) prohlašují, že jsou si vědomi toho, že:
  1. je to stav v elektrizační soustavě, vzniklý v důsledku živelních událostí, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos, distribuci elektřiny, smogové situace podle zvláštních předpisů, teroristického činu, nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části, přenosu poruchy ze zahraniční elektrizační soustavy nebo je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob, způsobující významný a náhlý nedostatek elektřiny nebo ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti a spolehlivosti provozu na celém území státu, vymezeném území nebo jeho části,
  2. že předcházení SN je soubor opatření a činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, přičemž se skládá ze dvou fází, a to z včasného varování, kdy existují takové informace, že může nastat SN,
  3. pro celé území státu provozovatel přenosové soustavy vyhlašuje přesný čas vzniku či ukončení SN v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy a oznamuje předcházení SN nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, a neprodleně oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, a řídí činnosti při předcházení SN a při SN,
  4. pro vymezené území nebo jeho část vyhlašuje PDS přesný čas vzniku či ukončení SN v hromadných sdělovacích prostředcích a prostřednictvím prostředků dispečerského řízení a neprodleně oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, a oznamuje předcházení SN, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 hodiny po zahájení činností prováděných v situaci, kdy existuje reálné riziko vzniku SN, a neprodleně oznamuje Ministerstvu průmyslu a obchodu, ERÚ, Ministerstvu vnitra, operátorovi trhu, krajským úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy, a řídí činnosti při SN a jeho předcházení,
  5. při SN a při jeho předcházení jsou všichni účastníci trhu s elektřinou povinni podřídit se omezení spotřeby elektřiny nebo změně dodávky elektřiny,
  6. při SN a při jeho předcházení je právo na náhradu škody vyloučeno, což platí i pro další případy z důvodu vyšší moci.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.11.2019 a vztahují se na všechny Smlouvy a Dodatky uzavřené mezi Dodavatelem a Zákazníkem od tohoto data.

S čím vám můžeme pomoct?

Jsme tu každý všední den do 16:00. Dejte vědět, co pro vás můžeme udělat. Zavolejte, pošlete mail nebo napište přes Messenger.

Newsletter

Nechte nám váš e-mail a my za vás budeme hlídat trh s energiemi. Dáme vám vědět, až to bude opravdu stát za to. Slibujeme, že vás nebudeme obtěžovat marketingovou vatou.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s podmínkami používání souborů cookie. Zobrazit více informací.